ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Важно: Моля, не изпращайте продукти за рекламация, преди да сте се свързали с нас на тел.  0879 300 365 или на email: office@computer365.bg. Изпратената техника за рекламация задължително трябва да е придружена с Гаранционната карта и Протокол за рекламация. В Протокола се описва проблемът, поради който изпращате техниката. От тук можете да изтеглите протокола в .docx или .PDF формат.

1.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Гаранционните условия за всеки един от предлаганите в настоящия електронен магазин артикули са посочени в техните описания. Всеки продукт, закупен Computer365.bg, се изпраща към Купувача с Гаранционна карта, в която са упоменати гаранционните условия за дадения продукт. Всеки потребител, закупил продукт от сайта, се приема, че се е запознал с гаранционния срок на закупения продукт и/или услуга.

 Гаранционният срок на всички закупени модули и цели конфигурации е от 3 до 36 месеца.  Изключение от общите гаранционни условия са единствено батерии на преносимите компютри, адаптери (зарядни), части и аксесоари, които са с гаранция от 1 месец. При употребявани продукти гаранцията, която се дава, е за техническа изправност, а не за външен вид, механични дефекти, ниво на шум и други. За всяка нова стока (лаптопи, компютри, монитори, аксесоари) гаранционният срок е конкретизиран в описанието на продукта. Продукта се доставя с гаранция от производител и се обслужва само в оторизираните национални сервизи.

 Гаранцията не се отнася за софтуер, драйвъри и друг тип програмни настройки. За рекламации, свързани със софтуер, намира приложение лицензният договор, съпътстващ софтуерния продукт.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките. Computer365.bg приема рекламации и изпълнява гаранции само на лицата, които са закупили стоки директно от него. Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта или за основателните рекламации, предявени до три работни дни след получаване на продукта. Замяна на продукт се извършва чрез нова продажба. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в тридневен срок от датата на получаване.

Computer365.bg не носи отговорност за запазване на информацията на своите клиенти при гаранционен ремонт или замяна на изделието. Computer365.bg не носи отговорност за щети, както и за пропуснати ползи вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на клиента да използва продукта. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

 2. ОСОБЕНОСТИ:

- Вентилаторите и охлаждащите устройства нямат гаранция дори и в настолни/мобилни компютри;

- Софтуерните продукти нямат гаранция и не са подлежат на гаранционно обслужване;

- Гаранцията за захранващите адаптери е 1 (един) месец.

-Гаранцията на батерии на мобилни компютри е различна в зависимост от нейния статус:

  • Нова батерия (new) – 6 или 12 месеца
  • ОК батерия (OK) – 3 месеца.
  • Слаба батерия (Weak) и Дефектна батерия (Defect) – батериите са без гаранция. При „Слаба батерия (Weak)“  цената на лаптопа е намалена с до 80% от цената на нова батерия. При „Дефектна батерия (Defect)“ цената на лаптопа е намалена с до 100% от цената на нова батерия.

- Пантите при мобилните компютри нямат гаранция;

- При преоценени продукти гаранция не се дава за дефекта, поради който е преоценен продуктът;

- Консумативите, като тонер касети, глави, мастила, CMOS батерии и др., нямат гаранция.

3. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ:

3.1 Рекламацията се приема при представяне на Гаранционната карта на продукта; Преиздаване на документ, дубликат на гаранционна карта от Computer365.bg, се заплаща - 20 лева. Някои продукти имат индивидуални гаранционни карти, попълнени на ръка и са получени от клиента при доставката на поръчката или при вземането им от магазина. Ръчно попълнените гаранционни карти немогат да бъдат преиздавани!

3.2 Рекламация се приема през работно време (от 9:00 до 18:00 ч.) в магазина в гр. Ботевград, ул. 17-ти ноември 2А

3.3 Клиентът се уведомява в срок от 5 работни дни относно характера на проблема и евентуалния срок за отстраняването му;

3.4 Срокът за изпълнение на поетите от фирмата задължения по гаранцията е до 30 дни от датата на постъпване на рекламацията; Гаранционният срок на продукта се удължава с периода, през който продуктът е бил в сервиза на Computer365.bg.

3.5 Ако Computer365.bg не може да изпълни гаранционен ремонт или да замени продукта, той възстановява сумата на клиентa в пълния й размер, ако не е възможно друго решение

 4. КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ИСКА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТА НА СТОКАТА, А В СЛУЧАЙ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВА - ЗАМЕНЯНЕТО Й С НОВА, В СЛУЧАЙ НА:

- Констатирани липси;

- Дефекти на стоката;

- Несъответствие с обявения размер;

- Несъответствие с обявената търговска марка.

Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти при пристигане на стоката се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.

Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията.

 

5. ГАРАНЦИЯТA Е НЕВАЛИДНА ПРИ:

- нарушаване цялостта на гаранционния стикер; наранен, изтрит или скъсан сериен номер;

- използванe на некачествени или рециклирани консумативи;

-опит за ремонт от неоторизирани лица;

- Неподходящо съхранение във влажни, замърсени помещения;

- неправилно експлоатация на стоката;  повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба; механични повреди по електронните компоненти (важи за всички компоненти); повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.); изкривени или липсващи пинове;

- залято устройство с течност;

- липсващи и повредени бутони на клавиатурата;

 - повреди, причинени от други модули, работещи съвместно с доставената техника;

- повреди, причинени от вируси;

- удари, изпускане; следи от механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него; увреден външен вид, вреден корпус вследвствие на пададане/изпускане;

- неизправности в електрическата мрежа; видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;

 - природни бедствия и други, независещи от Computer365.bg, причини.

 

 6. ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ГАРАНЦИОННА ТЕХНИКА:

Магазин: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември" 2А
Работно време:
Понеделник – петък
9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Тел.:  0879 300 365
e-mail: office@computer365.bg

Моля, не изпращайте продукти за рекламация, преди да сте се свързали с нас. Изпратената техника за рекламация задължително трябва да е придружена с Гаранционната карта и Протокол за рекламация. В Протокола се описва проблемът, поради който изпращате техниката. Можете да изтеглите протокола от тук: ЛИНК.

 Техниката се изпраща за Ваша сметка по следния начин -   до офис на Speedy, Офис 857-гр.Ботевград, ул, 17-ти Ноември 1 или до  адрес:  гр.Ботевград, ул, 17-ти Ноември 2А, получател "Нюмакс груп" ЕООД, тел.: 0879 300 365.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1